Điều khoản về quyền riêng tư

Theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, tài liệu này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ được cung cấp trên và thông qua nó ("Dịch vụ"), bao gồm thông tin bạn cung cấp khi sử dụng.

Chúng tôi giới hạn rõ ràng và nghiêm ngặt việc sử dụng Dịch vụ cho người lớn trên 18 tuổi hoặc độ tuổi chiếm đa số trong phạm vi quyền hạn của cá nhân, tùy theo điều kiện nào lớn hơn. Bất cứ ai dưới độ tuổi này đều bị nghiêm cấm sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không cố ý tìm kiếm hoặc thu thập bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào từ những người chưa đạt đến độ tuổi này.

Dữ liệu được thu thập

Sử dụng dịch vụ

Khi bạn truy cập Dịch vụ, hãy sử dụng chức năng tìm kiếm, chuyển đổi tệp hoặc tải xuống tệp, địa chỉ IP, quốc gia xuất xứ và thông tin phi cá nhân khác về máy tính hoặc thiết bị của bạn (như yêu cầu web, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, URL giới thiệu, hệ điều hành và ngày giờ của các yêu cầu) có thể được ghi lại cho thông tin tệp nhật ký, thông tin lưu lượng tổng hợp và trong trường hợp có bất kỳ hành vi chiếm dụng thông tin và / hoặc nội dung.

Thông tin sử dụng.

Chúng tôi có thể ghi lại thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn như cụm từ tìm kiếm, nội dung bạn truy cập và tải xuống và các số liệu thống kê khác.

Nội dung đã tải lên

Bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, truy cập hoặc truyền qua Dịch vụ đều có thể được chúng tôi thu thập.

Phóng viên

Chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về bất kỳ thư từ nào giữa bạn và chúng tôi.

Bánh quy

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cookie đến máy tính của bạn để xác định duy nhất phiên trình duyệt của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục.

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn một số tính năng nhất định và để tạo trải nghiệm được cá nhân hóa trên Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để vận hành, duy trì và cải thiện các tính năng và chức năng của Dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng cookie, đèn hiệu web và thông tin khác để lưu trữ thông tin để bạn không phải nhập lại vào các lần truy cập trong tương lai, cung cấp nội dung và thông tin được cá nhân hóa, theo dõi hiệu quả của Dịch vụ và theo dõi các số liệu tổng hợp như số lượng khách truy cập và lượt xem trang (bao gồm để sử dụng trong việc theo dõi khách truy cập từ các chi nhánh). Chúng cũng có thể được sử dụng để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên quốc gia xuất xứ của bạn và thông tin cá nhân khác.

Chúng tôi có thể tổng hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin cá nhân của các thành viên và người dùng khác và tiết lộ thông tin đó cho các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác cho mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để chạy các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, khảo sát và các tính năng và sự kiện khác.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ một số dữ liệu nhất định để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc để thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và các thỏa thuận khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ một số dữ liệu nhất định để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng và những người khác. Điều này bao gồm cung cấp thông tin cho các công ty hoặc tổ chức khác như cảnh sát hoặc cơ quan chính phủ cho các mục đích bảo vệ chống lại hoặc truy tố bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, cho dù có được xác định trong Điều khoản dịch vụ hay không.

Nếu bạn tải lên, truy cập hoặc truyền bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc trái phép nào đến hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bạn bị nghi ngờ làm như vậy, chúng tôi có thể chuyển tiếp tất cả thông tin có sẵn cho các cơ quan có liên quan, bao gồm chủ sở hữu bản quyền tương ứng mà không cần thông báo cho bạn.

Điều khoản khác

Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo mật thông tin của bạn, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm an toàn cho bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn truyền đến chúng tôi. Bất kỳ thông tin hoặc nội dung bạn truyền tải cho chúng tôi đều có nguy cơ của riêng bạn.

Cài đặt ứng dụng